Close

RAČUNOVODSKE STORITVE Z VIŠJO DODANO VREDNOSTJO

PRODUKT “VAŠ FINANČNI KAŽIPOT”

Vaš finančni kažipot je analitični pripomoček, ki vam vsake tri mesece hitro in učinkovito pojasni kakšno poslovanje lahko pričakujete v vašem podjetju:

 • Ali vaše poslovanje raste, stagnira ali upada?
 • Kakšno je vaše finančno stanje in ali lahko investirate?
 • Kakšen dobiček/izgubo in obdavčitev lahko pričakuje konec leta?
 • Kje imate možnost svoje poslovanje izboljšati?
 • Kako konkurenčni ste?

 

PRIMER POROČILA FINANČNEGA KAŽIPOTA

Izhodiščna vprašanja podjetnika z gostinsko dejavnostjo:

 1. Kako nam gre poslovanje letos?
 2. Imamo podlago, da lahko investiramo v obnovo enega od prostorov?
 3. Ali lahko zaposlimo novo pomoč za pultom?
bruto-marza
EBITDA
dobicek

POVZETEK IN SMERNICE

 • Podjetje izkazuje stabilno poslovanje in rast.
 • Izrazito opazna je dobra kontrola prihodkovne in finančne rasti.
 • Podjetnik ima dobro konkurenčno izhodišče. 
 • Zaradi dobrih finančnih temeljev in kontrolirane rasti lahko podjetnik prične z vlaganjem v načrtovane manjše investicije za širjenje in razvoj svoje gostinske dejavnosti.
 • Podjetnik ima podlago za zaposlitev dodatnega pomočnika v strežbi, kar delno razbremenilo tudi   vodilne, ki se lahko v večji meri posvetijo načrtovani investiciji.
besede-besede

KLASIČNE RAČUNOVODSKE STORITVE

 • Svetovanje pri odpiranju organizacije (podjetja) in pri pripravi ter oddaji vsem oblik obrazcev ustreznim institucijam.
 • Svetovanje tujcem pri odpiranju podjetij in pridobivanju ustreznih dovoljenj.
 • Svetovanje na področju računovodenja, priprave verodostojnih knjigovodskih listin ter na drugih področjih, povezanih z računovodenjem in vodenjem davčnih evidenc ter izdelavo obračunov, ter davčno in finančno svetovanje.
 • Kontiranje in knjiženje dokumentov v temeljne poslovne knjige (glavna knjiga in dnevnik glavne knjige).
 • Vodenje pomožnih knjig in razčlenjevalnih razvidov (analitične evidence terjatev in obveznosti, analitične evidence osnovnih sredstev).
 • Analitično razvidovanje stroškov in prihodkov.
 • Sestavljanje letnega poročila skladno z ZGD in ali/SRS/MSRP za poslovne potrebe in za namene javne objave ter statistične potrebe.
 • Vodenje davčnih evidenc ter sestavljanje davčnih obračunov, kot so npr. obračun davka od dohodka pravnih oseb, obračun davka na dodano vrednost, obračun davčnega odtegljaja po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali po Zakonu o dohodnini ter sestavljanju drugih davčnih obračunov. Oddajanje v sistem eDavki.
 • Obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitve kot tudi drugih dohodkov fizičnih oseb, katerih izplačevalec je naročnik te pogodbe (kot npr. avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, dohodkov iz najemnin in drugih), vključno z izdelavo vseh z zakonom ali drugimi predpisi predpisanih obračunov in poročil, povezanih s temi izplačili (ob samem izplačilu ali ob zaključku leta).
 • Sestavljanje poročil po naročilu naročnika za njegove potrebe (npr. za potrebe poslovodstva, lastnikov) in izdelovanje poročil, predpisanih z za konom in drugimi predpisi za potrebe Banke Slovenije, Statističnega urada, ZPIZ in morebitnih drugih državnih institucij ter drugih oseb (npr. banke, zavarovalnice) na željo naročnika.
 • Sodelovanje pri revizijskih in inšpekcijskih pregledih naročnikovega poslovanja ter zastopanje naročnika pri drugih institucijah ali strankah po njegovem pooblastilu.
 • Poročanje za Intrastat, v ePobote in izdelava izvršb.